ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย)

Comments are disabled.