ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองโนจัด #ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีเป็นประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลหนองโน ผู้นำชุมชน อสม.และเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.