การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านควบคุมภายในและบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๕ อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are disabled.