การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565 )

Comments are disabled.