ประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองโน


วันที่ 21 ตุลาคม 2565 งานฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลตำบลหนองโน จัด #ประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองโน เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ และร่วมหารือระเบียบ/ หลักเกณฑ์ของการสมัครสมาชิกสมทบ (รายใหม่) โดยมีนายสุรชัย บุษราคัม เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการ ตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.