ประชุมสภาสมัยสามัญ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองโน จัด #ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมีนายพิชิตพล ช่วยศรี ประธานสภาเทศบาล ตำบลหนองโน เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองโน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.