ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายในเทศบาลตำบลหนองโน


นายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายในเทศบาลตำบลหนองโน ตามวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” โดยพนักงานต้องไม่กระทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึ่งเทศบาลตำบลหนองโน มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยการรวมพลังแสงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น “โปร่งใส่ เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้”

Comments are disabled.