จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2565


วันที่ 5 เมษายน 2565… ผู้บริหาร สมาชิกสภา #เทศบาลตำบลหนองโน และเจ้าหน้าที่เทศบาล #ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565

Comments are disabled.