พิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 6 ธันวาคม 2564  นายสุรชัย  บุษราคัม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน เปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ 2565   โดยประกาศเจตจำนงในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พร้อมปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพให้กับพนักงานเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.