สมาชิกสภาเทศบาล

นายพิชิตพล ช่วยศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโน

นายศรายุทธ แสนโฆเมฆ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุนันท์ น้อยศรี

นางหงทอง ลีเฮียง

นายบุญกอง ลีเฮียง

นายทองพูล คำมูล

นายเลิศศักดิ์ คำมูล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางวิภารัตน์ พิจารโชติ

นายทองดู มุงคุณแสน

นายกมล ศรีบุญเรือง

นายสวัสดิ์ ว่องไว

นายธัญณุกรณ์ โพธิ์สม