ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านโคกกลาง – บ้านโนนราศรี
ประกาศตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดโง้ง
ประกาศตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่าติ้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านป่าติ้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดโง้ง