งานแผนและงบประมาณ

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น

2. แผนการดำเนินงาน

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

4. การติดตามประเมินผลแผนฯ

5. ติดตามการปฏิบัติราชการ

6. ควบคุมภายใน

7. เทศบัญญัติงบประมาณ

8. โอนงบประมาณประจำปี

9. เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประจำปี

10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง