กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายจัดตั้ง

กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน