การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และเมนูหัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่
ลิงค์
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบล
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
O5 ข้อมูลการติดต่อ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 อยู่มุมบนขวา ชื่อเมนู
ติดต่อ/แผนที่ จุดที่ 2 อยู่ล่างสุดตรงกลาง ชื่อเมนู ติดต่อ/แผนที่ หน้าติดต่อเรา
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ 1. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์
ซึ่งประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศต่างๆ 2. เมนูกิจกรรม/ผลงาน อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ใกล้กับเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
ซึ่งประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานได้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
O8 Q&A ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ 1. เมนูกระดานถามตอบ (Q&A)
O9 Social Network ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ 1. Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์ 2. อยู่ในเมนู
Social Network โดยเข้าจากลิงค์หน้าแรก
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
– นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน ห้วข้อแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนดำเนินงาน – รายงานการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
หัวข้อรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 )
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลิงค์
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือสำหรับประชาชน
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
หัวข้อรายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองโน
ประจำปี 2565
O18 E-Service ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ แบนเนอร์ E-Service ของหน่วยงาน และอยู่ในเมนู
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ลิงค์ 1.หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. อยู่บริเวณกึ่งกลางเว็บไซต์ในหน้าแรก
020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 1. ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
2. ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ 1. แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริต เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์
จะอยู่ฝั่งขวามือในลำดับที่ 2 จากแบนเนอร์ล่างสุด 2. ย่อยอยู่ในเมนู บุคลากรชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ลิงค์ ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรม/ผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์
เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ ชื่อกิจกรรมดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(จัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) วันที่ 1 พ.ย. 2565
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ลิงค์ ประชาสัมพันธ์ที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์
เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ หัวข้อประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
032 การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy ลิงค์ ประชาสัมพันธ์ที่เมนูการป้องกันการทุจริต
หน้าแรกเว็บไซต์
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ลิงค์ ประชาสัมพันธ์ที่เมนูการป้องกันการทุจริต
หน้าแรกเว็บไซต์
033 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ลิงค์

ลิงค์ 1


ลิงค์ 2
ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์
เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ หัวข้อกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ครั้งที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
รอบ 12 เดือน
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ชื่อเมนูประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ชื่อเมนูการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี
2566
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ชื่อเมนูการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี
2566
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ลิงค์ หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน