รับการตรวจเยี่ยมจาก ปปช. และนำเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองโน #รับการตรวจเยี่ยมจาก #ปปช.#จังหวัดขอนแก่น และนำเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.