ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.)

๑. ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                (๑)  มีสัญชาติไทย

                (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์

                (๓)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

                (๔)  มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล          และมูลฝอย  รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

                (๕)  เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

                (๖)  เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

                (๗)  เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้           และประสบการณ์

          กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

๒. บทบาทและหน้าที่ของ อถล. ดังต่อไปนี้

                (๑)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

                (๒)  เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

                (๓)  สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก          ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

                (๔)  เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

                (๕)  ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย          อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. เอกสารสำหรับการสมัคร

                (๑)  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

                (๒)  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป

                (๓)  สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

๔. สถานที่ในการรับสมัคร

                งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๔๓๙๒ ๓๐๒๓ , ๐๘ ๘๓๒๔ ๓๑๕๕

***********************

Comments are disabled.