ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

Comments are disabled.