ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่


วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ประกาศเจตจำนงให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองโนทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พร้อมให้ทุกคนตระหนักถึงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร เพื่อเปิดเผยความโปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานได้

Comments are disabled.