การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายสุรชัย  บุษราคัม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน  ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม   ตามหลักธรรมาภิบาล ให้พนักงานเทศบาลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติราชการตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้

  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
  2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้
  8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองโนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริต  พร้อมสร้างค่านิยมที่ดีและให้ยึดถือเป็นมาตรฐานแนวทางในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนดุจคนในครอบครัว  ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ 2565